Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

        Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội, ngày 08/11/2017 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 1751/QĐ-LĐTBXH ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội (hạng III, hạng IV) và giao cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội biên soạn, phê duyệt tài liệu và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng. Chương trình và tài liệu được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (http://www.molisa.gov.vn) và của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội (http://www.molisa.edu.vn).

          Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố lựa chọn, đăng ký danh sách viên chức tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội (hạng III, hạng IV). Sau khi kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội là điều kiện để xét chuyển ngạch, bổ nhiệm và thăng hạng theo Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV.

          Thông tin chi tiết liên hệ với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội, địa chỉ: tầng 17, Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 3 ngõ 7 đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại 0243.2242604, Fax: 0243.5566683./

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ TCCB;

- Cục BTXH;

- Lưu: VT, Trường ĐTBD (02).

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

đã ký

 Doãn Mậu Diệp