Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế giảng

Tham dự bế giảng có: Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng Lãnh đạo các Phòng/Khoa Nhà trường và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 26 có 185 học viên và lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoa 30 có 126 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các  cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương, các địa phương trên cả nước. Trong thời gian học tập trên lớp, các học viên lớp được truyền đạt 16 chuyên đề và 02 báo cáo liên quan đến kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Đối với chuyên viên chính được chia làm 03 phần: Phần 1 gồm: kiến thức chung về hành chính nhà nước; Phần 2 gồm: quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần 3: kỹ năng bao gồm kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. Mục tiêu chung của khóa bồi dưỡng này là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; Góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; Hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Trong quá trình học, các học viên được tham gia 02 bài kiểm tra và 01 bài tình huống quản lý về quản lý hành chính nhà nước. Những kiến thức nền tảng ấy sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình.

Kết quả học tập cuối khóa 100% học viên của 02 lớp Chuyên viên và Chuyên viên chính được Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Lớp chuyên viên khóa 26 tổng 185 học viên trong đó: có 0,1học viên = 0,5% học viên xếp loại giỏi; 178 học viên  = 96,2% học viên xếp loại khá và 06 học viên = 3,2% học viên xếp loại trung bình.

Lớp chuyên viên chính khóa 30 tổng 126 học viên trong đó: có 124 học viên = 98,4% học viên xếp loại khá và 02 học viên = 1,6% học viên xếp loại trung bình.

Phát biểu tại bế giảng, Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương các kết quả mà các học viên đã đạt được dù trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực thời gian khá hạn hẹp, đặc thù công việc của các học viên đều rất bận rộn nhưng đã thu xếp, bố trí công việc ở cơ quan, tham gia đầy đủ các buổi học cũng như các hoạt động của lớp. Ông Lê Đức Quang hy vọng rằng sau khóa học, về với đơn vị mình, các học viên sẽ vận dụng những  kiến thức có được vào công tác điều hành, quản lý tại cơ quan, đơn vị, đồng thời mỗi người, đều nâng cao khả năng xây dựng chính sách hợp lý, hiệu quả và phù hợp với thực tế cuộc sống.

Kết quả học tập cuối khóa 100% học viên của 02 lớp Chuyên viên và Chuyên viên chính được Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh của Bế giảng:


Học viên chia sẻ khóa học bằng hình thức trực tuyến