Quyết định số 1319 ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về công tác lao động, người có công và xã hội dành cho công chức Văn hóa - Xã hội xã .pdf