Quyết định số 1752 ngày 08/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên phần chuyên đề báo cáo.pdf